دلیل عجیب غیبت کاپیتان بایرن در دیدار مقابل بارسا

دلیل عجیب غیبت کاپیتان بایرن در دیدار مقابل بارسا