زائران در بازگشت می‌توانند از مرز خسروی وارد شوند؟