خروج سخت بورس از دایره نوسان

خروج سخت بورس از دایره نوسان