۸۰ هزار زائر ایرانی در راهپیمایی اربعین شرکت کردند