مجیدی در نشست خبری شرکت نمی‌کند

مجیدی در نشست خبری شرکت نمی‌کند