تأکید بر توجه جدی برای تزریق دُز یادآور واکسن کرونا

تأکید بر توجه جدی برای تزریق دُز یادآور واکسن کرونا