آمریکا قصد طولانی کردن مذاکرات را دارد

آمریکا قصد طولانی کردن مذاکرات را دارد