یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش خطر سکته‌مغزی چیست؟

یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش خطر سکته‌مغزی چیست؟