مذاکره‌کنندگان چه زمانی به پایتخت‌ها باز می‌گردند؟

مذاکره‌کنندگان چه زمانی به پایتخت‌ها باز می‌گردند؟