راموس در فهرست PSG  قرار نگرفت

راموس در فهرست PSG  قرار نگرفت