مذاکره‌ای که رئیس‌جمهوری می‌پذیرد چه نوع مذاکره‌ای است؟