حضور تماشاگر در دربی قطعی شد؟

حضور تماشاگر در دربی قطعی شد؟