سیدحسن خمینی: همه باید به سمت گفت‌وگوی باهم حرکت کنیم