۶ کشته و زخمی در حادثه سقوط پراید به دره در جاده مرزی نودشه