ارتباط ایران و تاجیکستان قلبی و فرهنگی است/ اراده ما توسعه و تعمیق روابط با تاجیکستان در همه زمینه ها است