درخواست وزیر بهداشت از رهبر انقلاب برای قرنطینه ۲ هفته‌ای کشور