آیا وقوع زلزله ارتباطی با فصل سرما دارد؟

آیا وقوع زلزله ارتباطی با فصل سرما دارد؟