زمان نشست مشترک مجلس و دولت اعلام شد

زمان نشست مشترک مجلس و دولت اعلام شد