پیروزی زنیت در حضور ۶۷ دقیقه ای سردار آزمون

پیروزی زنیت در حضور ۶۷ دقیقه ای سردار آزمون