آیا جهش امیکرون توسط انسان ایجاد شده است؟

آیا جهش امیکرون توسط انسان ایجاد شده است؟