کیهان: برای افراد مرتبط با حلقه انحرافی در سینما جایی نیست