عسگری: شانگهای کشور را در مسیر تحریم‌ناپذیری مقاوم‌تر خواهد کرد