مشاور وزیر فرهنگ: بازنده توقیف فیلم‌های دارای پروانه نمایش سازمان سینمایی است

مشاور وزیر فرهنگ: بازنده توقیف فیلم‌های دارای پروانه نمایش سازمان سینمایی است