BBC: عضویت در پیمان شانگهای موفقیت بزرگ برای ایران است