آزاده فعال در حوزه قرآن: امروز برای شهادت مشتاق‌ترم