چرا وقتی می‌ترسیم چشم‌هایمان گرد می‌شود؟

چرا وقتی می‌ترسیم چشم‌هایمان گرد می‌شود؟