گرامی‌مقدم: حجاریان و دوستانش کاری جز ناامید ساختن مردم نکردند