پرده مگنتی نوید پردهخوش بو کنندهای هوامیز مکش اتو خیاطی و تولیدیسرمایه گذاری با سود بالا

چند روایت از یک جلسه دیدار شعرا با رهبری