معامله ۱۱۱۳میلیارد سهم در بورس از ابتدای سال

معامله ۱۱۱۳میلیارد سهم در بورس از ابتدای سال