اولویت تامین گاز، مشترکان خانگی است

اولویت تامین گاز، مشترکان خانگی است