عضویت ایران در پیمان شانگهای از منظر مقامات ایرانی