نور ماوراءبنفش راهی ایمن برای ممانعت از گسترش کرونا