«دَرَک»؛ مقاوم در برابر تغییر اقلیم، ناتوان در مقابل انسان!

«دَرَک»؛ مقاوم در برابر تغییر اقلیم، ناتوان در مقابل انسان!