روز دربی با صیادمنش کار دارم/ منتظر بودم اسکوچیچ دعوتم کند

روز دربی با صیادمنش کار دارم/ منتظر بودم اسکوچیچ دعوتم کند