ایران آمادگی برطرف کردن ابهامات آژانس اتمی را دارد

ایران آمادگی برطرف کردن ابهامات آژانس اتمی را دارد