فروش نفت نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است

فروش نفت نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است