تعرض‌ها سالی ۲میلیون مترمکعب آب از خط انتقال هدر می‌دهد

تعرض‌ها سالی ۲میلیون مترمکعب آب از خط انتقال هدر می‌دهد