آخرین جزئیات بازگشایی مدارس از زبان مقام وزارت بهداشت