سفر رییس جمهور به لرستان به تعویق افتاد

سفر رییس جمهور به لرستان به تعویق افتاد