بی‌توجهی سازمان لیگ به خواسته استقلال

بی‌توجهی سازمان لیگ به خواسته استقلال