داور از دو قدمی نتوانست پنالتی را تشخیص دهد

داور از دو قدمی نتوانست پنالتی را تشخیص دهد