آمار مشارکت نمایندگان مجلس ۶ ماهه بوده نه ۲ ساله

آمار مشارکت نمایندگان مجلس ۶ ماهه بوده نه ۲ ساله