حاج صفی در ترکیب اصلی آاک آتن انصاری فرد روی نیمکت +عکس