اجازه مازوت‌سوزی به صنایع در تهران داده می‌شود؟

اجازه مازوت‌سوزی به صنایع در تهران داده می‌شود؟