دستگیری ۲۰۰ سارق و خرده فروش مواد مخدر در رعد ۶

دستگیری ۲۰۰ سارق و خرده فروش مواد مخدر در رعد ۶