فریبا: برتری در دربی نیازمند تمرکز، مالکیت توپ و میدان است

فریبا: برتری در دربی نیازمند تمرکز، مالکیت توپ و میدان است