چند درصد از مردم، تمایلی به زدن واکسن کرونا ندارند؟ +نمودار