سارق مسلح با شلیک پلیس کشته شد

سارق مسلح با شلیک پلیس کشته شد