روایت «آخرین تصویر» از سرنوشت یکی از عکاسان دفاع مقدس