اطلاعات واکسیناسیون مردم در اختیار نهادهای خارجی قرار نمی‌گیرد